ОФІЦІЙНИЙ САЙТ управління з питань фiзичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

14.11.2016 № 870

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації


1. Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (далі - Управління) є юридичною особою публічного права.

2. Управління утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Херсонської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

3. Управління є структурним підрозділом обласної державної адміністрації.

4. Управління є підзвітним і підконтрольним голові обласної державної адміністрації, Міністерству молоді та спорту України.

5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

6. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

7. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) забезпечує організацію та виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;

2) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно фізичної культури та спорту;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням установами та організаціями сфери фізичної культури і спорту правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області в частині фізичної культури та спорту;

6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету Херсонської області;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку в Херсонській області;

9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері фізичної культури і спорту;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Херсонської обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) забезпечує розвиток спортивного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних та інших особливостей області;

28) сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

29) забезпечує організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, пропаганду здорового способу життя;

30) сприяє розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

31) забезпечує підготовку і проведення в області навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

32) сприяє міжнародному співробітництву у сфері фізичної культури та спорту;

33) сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;

34) здійснює контроль за дотриманням актів законодавства у сфері фізичної культури та спорту;

35) координує заходи з питань розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, резервного спорту, масового спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту ветеранів;

36) здійснює інші передбачені законом повноваження.

8. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) координує роботу відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення в частині розвитку фізичної культури та спорту, здійснює управління комунальним закладом «Херсонська школа вищої спортивної майстерності» Херсонської обласної ради, комунальною установою «Херсонський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Херсонської обласної ради, Херсонським регіональним центром з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», підпорядкованими спортивними школами;

2) аналізує стан забезпечення захисту прав і соціальних гарантій спортсменів, розробляє обласні галузеві програми розвитку фізичної культури та спорту в області, організовує і контролює виконання цих програм;

3) бере участь у прогнозуванні потреби області у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи фізичної культури і спорту, формує регіональне замовлення на їх підготовку, а також бере участь у зміцненні матеріально-технічної бази;

4) здійснює заходи щодо присвоєння в установленому порядку категорій спортивним школам та проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів);

5) присвоює в установленому порядку спортивні розряди «кандидат у майстри спорту України» та перший розряд;

6) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей та молоді, організовує проведення таких заходів, як спартакіади, турніри, спортивні змагання, інших заходів, спрямованих на підвищення загального фізичного рівня дітей та молоді;

7) вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників фізкультури та спорту, організації їх медичного та побутового обслуговування;

8) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та обласних програм поліпшення становища розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

9) розробляє і подає на розгляд голові обласної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;

10) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток фізичної культури та спорту;

11) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд голові обласної державної адміністрації і Міністерству молоді та спорту України;

12) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань фізичної культури і спорту, проводить методичні та науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

13) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

14) здійснює контроль та координацію діяльності спортивних шкіл різних форм власності і підпорядкування, які функціонують на території Херсонської області;

15) комплектує склади збірних команд області з видів спорту, забезпечує підготовку та участь спортсменів області у всеукраїнських змаганнях, сприяння розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;

16) вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;

17) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

18) реєструє в області спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами, та вносить в установленому порядку Міністерству молоді та спорту України подання щодо їх затвердження;

19) порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України;

20) сприяє залученню інвестицій для подальшого розвитку фізичної культури і спорту;

21) взаємодіє з місцевими осередками всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

22) вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;

23) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

24) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери його управління, зокрема, за створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

25) сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, створенню нових спортивних шкіл і відділень за видами спорту, забезпечує контроль за організацією навчально-тренувального процесу в них;

26) сприяє плануванню розвитку пріоритетних видів спорту в області;

27) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

28) формує та затверджує обласні календарні плани проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, організовує та проводить заходи, передбачені обласними календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

29) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

30) сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

31) здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в області, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з обласного бюджету з цією метою;

32) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету Херсонської області, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

33) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та забезпечує подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

34) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

35) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

36) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в Управлінні;

37) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

38) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

39) здійснює заходи, спрямовані на підтримку та розвиток спортивних і фізкультурних громадських об’єднань;

40) затверджує статути та вносить зміни до статутів спортивних шкіл, засновником (власником) яких воно є;

41) формує на конкурсній основі Херсонську обласну штатну спортивну команду резервного спорту;

42) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами Херсонської обласної штатної спортивної команди резервного спорту.

9. Управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері фізичної культури та спорту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління.

10. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

11. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством молоді та спорту України в установленому законодавством порядку. Начальник Управління здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Управління.

12. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

19) забезпечує дотримання працівниками Управління внутрішнього службового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством молоді та спорту України, іншим центральним органом виконавчої влади.

14. Начальник Управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис, структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис Управління затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

17. Управлінню забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів Управління та інших пов’язаних з ними осіб;

18. У разі припинення Управління як юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету;

19. Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

20. Управління має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

12346